نرم افزار CRM راهکاری برای پاسخ به مشتریان و فروش بیشتر [سرونو]

نرم افزار CRM راهکاری برای پاسخ به مشتریان و فروش بیشتر [سرونو]

نگران هستید که سرنخ های فروشی (مشتریان بالقوه) که با صرف هزینه و زمان به کسب و کار شما مراجعه کرده اند از طرف تیم فروشتان با چه کیفیتی پیگیری می شوند؟ به دنبال راهکاری می گردید که به سازمان شما کمک کند که بتواند نتیجه بازاریابی و فروش خود را بهبود ببخشید؟ مطمئن نیستید که به درخواست های مشتریانتان در زمان مناسب پاسخ داده می شود یا خیر؟ تاکنون به فکر استفاده از نرم…

ادامه خبر