اولين رسانه خوشگذروني در ايران

اولين رسانه خوشگذروني در ايران

حضور مستمر باشگاه خوشگذرونا در جشنواره هاي دانش آموزي و اين بار در سومين جشنواره ملي دانش آموزي ابن سينا ، باشگاه خوشگذرونا نقش مهمي را در راستاي معرفي خوشگذروني هاي سالم براي اقشار مختلف جامعه بر عهده دارد. باشگاه خوشگذرونا در سومين جشنواره دانش آموزي ابن سينا با پوشش تصويري و پخش زنده مسابقات اين دوره از جشنواره به معرفي شبكه اينترنتي خود به عنوان اولين رسانه خوشگذروني به آدرس www.khoshgozarona.ir پرداخت. ماموریت باشگاه…

ادامه خبر